Algemene voorwaarden

Universe for you

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via [email protected]

 

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 01

: Definities

Artikel 02

: Toepasselijkheid

Artikel 03

: Het aanbod

Artikel 04

: De overeenkomst

Artikel 05

: Herroepingsrecht en de uitoefening daarvan

Artikel 06

: Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel 07

: De prijs

Artikel 08

: Levering en uitvoering

Artikel 09

: Opzegging overeenkomst

Artikel 10

: Betaling en incassokosten

Artikel 11

: Wijzigen opdracht en meerwerk

Artikel 12

: Klachtenregeling

Artikel 13

: Intellectueel eigendom

Artikel 14

: Aansprakelijkheid

Artikel 15

: Overmacht

Artikel 16

: Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 

 

Artikel 1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Universe for you.
 2. Universe for you: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten -op afstand- aan de klanten aanbiedt. Tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78323797 gevestigd te (5233 XD) Den Bosch aan de Derde Donk 29.
 3. Klant: degene die een dienst of product afneemt van Universe for you in de hoedanigheid als ondernemer of natuurlijk persoon.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Universe for you en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Universe for you in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 11. Website: www.universeforyou.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Universe for you en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Universe for you en de klant tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met Universe for you, een bevestiging via de e-mail, bericht of via een ander kanaal of door middel van (betaling van) een aankoop verklaart de Klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Universe for you. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 3. Het aanbod

 1. Alle door Universe for you gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst af te nemen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod, op de website en/of in de offerte vermeld.
 3. Eventuele offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 6. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbod. Deze gegevens worden conform de geldende privacyverklaring op de website van Universe for you verwerkt. Universe for you mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 7. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Universe for you

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de offerte, betaling van het volledige bedrag of door het plaatsen van een bestelling via de webshop.
 2. Universe for you zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Universe for you onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Universe for you is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 4. Universe for you kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Universe for you op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. De Klant stelt Universe for you op de hoogte van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en/of overige informatie.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht en de uitoefening daarvan

 1. De klant kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in het voorgaande lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft besteld. Indien de klant een product heeft besteld dan gaat de termijn in op de dag dat het product is afgeleverd bij de klant of een aangewezen derden.
 3. Universe for you mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht bij producten ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Universe for you gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 7. Indien de klant later dan 14 dagen annuleert is Universe for you niet gehouden in terugbetaling. Wel kan de klant gedurende zes (6) maanden de datum verplaatsen van een dienst om zo alsnog gebruik te maken van de dienstverlening van universe for you.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan. Universe for you zal de klant hierover informeren alsmede welk bedrag hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het voorgaande lid kan Universe for you producten of diensten waarvan prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Universe for you geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor gevolgen van druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- of spelfouten is Universe for you niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. In afwijking van dit artikel kan Universe for you elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

 

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. Universe for you zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van producten en bij beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Universe for you staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Universe for you kenbaar heeft gemaakt.
 4. Universe for you zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Zij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Universe for you tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Universe for you bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9. Opzegging overeenkomst

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde of bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 3. Universe for you is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Universe for you is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bezwaren dienen binnen deze termijn gemeld te worden echter schort dit de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Universe for you te melden. Bij niet tijdig melden van onjuistheden zijn eventuele risico’s voor de klant.
 3. Indien Universe for you om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft zij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en zij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen.
 4. Indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door Universe for you is gewezen op de te late betaling en Universe for you de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Universe for you gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 5. 15% over de eerste € 2.500;
 6. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 7. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 8. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 9. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 10. De volledige vordering van Universe for you op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 11. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
 12. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt.
 13. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

 

Artikel 11. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en Universe for you zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
 3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 4. Universe for you kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Universe for you zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 5. Universe for you mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en binnen 14 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Universe for you.
 2. Klachten geven niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. Noch kan de klant hierdoor een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen.
 3. Bij Universe for you ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Universe for you binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Universe for you heeft in ieder geval 30 dagen de tijd om op de klacht te reageren.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Universe for you behoudt alle intellectuele rechten waaronder de auteursrechten op de gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, bovengenoemde door derden zijn samengesteld of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten van Universe for you worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet en zolang de overeenkomst gesloten is. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden en kan er bij elke overeenkomst schriftelijk afgeweken worden van dit artikel zodat er een onbeperkte licentie ontstaat.
 3. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Universe for you.
 4. Alles dat Universe for you levert, blijft eigendom van Universe for you totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 5. Als Universe for you haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Universe for you om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Universe for you deze terug kan nemen.
 6. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op de rechten van Universe for you. Universe for you is in een dusdanig geval gerechtigd om de geleden schade met een minimum van € 350, – te factureren aan degene die een inbreuk pleegt.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien een klant Universe for you aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Elk recht van de klant om Universe for you aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 3. Universe for you is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van Universe for you. Universe for you kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade.
 4. Universe for you is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade als gevolg van de cursus, training en/of workshop of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem, de website of de app.
 5. De Klant vrijwaart Universe for you voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. Derden kunnen derhalve Universe for you niet aansprakelijk stellen.
 6. Indien Universe for you aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
 7. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Universe for you minus het eigen risico.
 8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Universe for you hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Universe for you geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

 

Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Universe for you en de Klant.
 3. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.